TUYỂN DỤNG THÁNG 11-2018

TUYỂN DỤNG  Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2018  Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TDE (phân bón Đại Hùng) là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm phân bón có chất lượng và hiệu quả khác biệt. Sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng nhiều nhóm cây…

Details

TUYỂN DỤNG THÁNG 10-2018

TUYỂN DỤNG  Cần Thơ, ngày 18 tháng 10 năm 2018  Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TDE (phân bón Đại Hùng) là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm phân bón có chất lượng và hiệu quả khác biệt. Sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng nhiều nhóm cây…

Details

TUYỂN DỤNG THÁNG 09-2018

TUYỂN DỤNG  Cần Thơ, ngày 07 tháng 9 năm 2018  Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TDE (phân bón Đại Hùng) là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm phân bón có chất lượng và hiệu quả khác biệt. Sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng nhiều nhóm cây…

Details

TUYỂN DỤNG THÁNG 03-2018

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Cần Thơ, ngày 20 tháng 3 năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TDE (phân bón Đại Hùng) là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm phân bón có chất lượng và hiệu quả khác biệt. Sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng…

Details

SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Đặt vấn đề Hoạt động sản xuất nông nghiệp là những tác động của con người lên các đối tượng tự nhiên (cây trồng, đất đai…) để tạo ra các sản phẩm (nông sản) nhằm thỏa mãn các nhu cầu của mình. Những tác động đó nếu phù hợp với các quy luật khách quan  sẽ thúc…

Details