Nấm Trichoderma hiệu quả trong phòng trừ nấm gây bệnh cây trồng, phân hủy nhanh rơm rạ, kích thích nẩy mầm và ra rễ nhanh cho cây trồng

     1. Khả năng đối kháng của nấm Trichoderma Nấm Trichoderma có nhiều cơ chế đối kháng: cơ chế ký sinh lên nấm bệnh, cơ chế tiết kháng sinh (Antibiosis), cơ chế cạnh tranh dinh dưỡng và không gian sống. Nhờ các cớ chế này mà nấm Trichoderma có thể tấn công nhiều loại…